Vedtægter for Ulbjerg Gymnastikforening

§ 1 – Foreningens navn er: Ulbjerg Gymnastikforening. Stiftet d. 11. oktober 1999, og som er hjemmehørende i Viborg kommune. Foreningen er medlem af Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI)

§ 2 – Foreningens formål er at fremme det frie, folkelige børne- og ungdomsarbejde. Dette søges nået gennem folkelige oplysning, gymnastik og andet kulturelt arbejde.

§ 3 – Som medlem kan optages enhver, der vil indordne sig foreningens formål.

§ 4 – Foreningens øverste myndighed er den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i september/oktober måned. Indkaldelse sker ved ophæng i Ulbjerg og meddelelser på gymnastikholdene senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag senest 5 dage før.

§ 4 stk. a. – Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer over 14 år, og valgbare, når de er fyldt 16 år. Dog skal formanden og kassereren have myndighedsalder. Forældre til aktive børnemedlemmer under 14 år, har 1. stemme pr. barn. Valgene skal være skriftlige ved personvalg, såfremt én forlanger det.

§ 4 stk. b. – På den ordinære generalforsamling behandles følgende!

Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere og protokolfører.
Aflæggelse af beretninger.
Forelægges af regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af revisor og suppleant.
Evt.

§ 5 – Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet eller 1/5 af de aktive medlemmer stiller skriftligt, motiveret krav herom. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

§ 6 – Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Alle vælges af generalforsamlingen for en toårig periode. Der vælges 1(2) medlem i lige år og 2 (3) medlemmer i ulige år.
Vælges kan medlemmer der er tilstede, eller som har givet tilsagn om at lade sig opstille.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er tilstede.

§ 7 Kontingent fastsættes af bestyrelsen.

§ 8 Foreningens regnskab er fra 1. juni til 31. maj.
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Kassereren skal inden d. 1. august afgive driftsregnskab og statusopgørelse pr. 31. maj til revisorerne.
Regnskaberne, forsynet med revisionspåtegning, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Genpart af regnskaberne skal være tilgængelige for foreningens medlemmer en uge før den ordinære generalforsamling.
Revisionen består af 2 personer, valgt på den ordinære generalforsamling. Disse vælges 2 år ad gangen, men afgår skiftevis.

§ 9 – Foreningen tegnes ud af til ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg / pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlige hæftelser for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10 – Disse vedtægter kan kun ændres med to tredjedele flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.

§ 11 – Foreningen kan kun opløses såfremt to tredjedele af de stemmeberettigede fremmødte på 2 generalforsamlinger med 14 dages mellemrum, stemmer derfor.
Mulige aktiver og formue ved en evt. opløsning af foreningen går til idrætslige formål i området.

§ 12 – Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 11. oktober 1999.